WORLD CUP 2014 谁是你最爱的球星 by Rafael Mayani

西班牙插画家 Rafael Mayani根据本届世界杯商场球员绘制了一系列的人物插画,球迷速度来领走你热爱的球星吧。

1 2 3 (1) 3 (2) 3 (3) 4 (1) 4 (2)

转载须注明: 内容转载自:灵感日报

本文链接地址: WORLD CUP 2014 谁是你最爱的球星 by Rafael Mayani

Post Comment